Cargando

Funcionalitats de Time To Quality

GESTIÓ DE RECLAMACIONS I INCIDÈNCIES

 • Completa gestió de Reclamacions de Client, Incidències internes i Incidències de Proveïdor.
 • Vinculació de documentació associada i fotos.
 • Enfocament causa-efecte que permet assignar incidències amb impacte intern o a client a causes internes o de proveïdor.
 • Generació de reclamacions a proveïdors i la seva notificació per correu electrònic.
 • Registre de productes / serveis no conformes i generació de tasques associades.
 • Obertura automàtica i traçabilitat d'accions correctives o preventives.
 • Planificació de tasques de tractament i seguiment, assignant responsables per tasca i comunicant la tasques als implicats via correu electrònic.
 • Assignació de costos globals i per tasca.
 • Parametrització de desplegables i assignació de camps personalitzats.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe de reclamacions i incidències.
  • Llistat de reclamacions i incidències.
  • Llistat de productes / serveis no conformes.
  • Exportació de totes les incidències en format Excel.
  • Filtrat per client, proveïdor, causes, efectes, processos, sistemes, entre dates, etc.

GESTIÓ D'ACCIONS

 • Completa gestió de les accions correctives, de riscs i oportunuitats, i de millora.
 • Vinculació documentació associada i fotos.
 • Permet la traçabilitat i vinculació de les incidències relacionades.
 • Assignació de causes de les accions.
 • Planificació de tasques d'implantació i seguiment, assignant responsables per tasca i comunicant les tasques als implicats via e-mail.
 • Assignació de costos globals i per tasca.
 • Registre del seguiment de l'avaluació de la eficàcia de les accions.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe d'acció
  • Llistat d'accions
  • Exportació a Excel de tota la informació de les accions
  • Filtrat per estat, causes, origen, processos, sistemes, entre dates, etc.

GESTIÓ D'OBJECTIUS

 • Completa gestió dels objectius.
 • Vinculació de documentació associada i fotos.
 • Assignació d'accions per a la gestió dels programes dels objectius.
 • Assignació d'indicadors per a la gestió de les fites dels objectius.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe d'objectiu
  • Llistat d'objectius
  • Exportació de tota la informació dels objectius
  • Filtrat per responsable, estat, tipologia, processos, sistemes, entre dates, etc.

GESTIÓ D'INDICADORS

 • Completa gestió dels indicadors.
 • Vinculació de documentació associada.
 • Registre dels valors obtinguts.
 • Càlcul automàtic del valor anual.
 • Obertura automàtica d'accions davant desviacions dels resultats.
 • Permet la visualització immediata de gràfics d'evolució. Elecció del tipus de gràfic.
 • Definició de responsables de càlcul i seguiment.
 • Registre dels seguiments periódics y vinculació amb la revisió del sisteam
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe d'indicador.
  • Llistat d'indicadors.
  • Impressió o exportació de gràfics i dades.
  • Filtrat per responsable de seguiment, responsable de càlcul, processos, sistemes, entre dates, etc.

GESTIÓ DE LA FORMACIÓ

 • Completa gestió del pla de formació i de les accions formatives.
 • Vinculació amb les Definicions de Lloc de Treball per a la detecció de necessitats formatives.
 • Permet assignar a una formació les persones que han de rebre-la i registrar qui l'ha rebut.
 • Avaluació individualitzada de l'eficàcia de les accions formatives.
 • Assignació de tasques als formadors, i de les persones que han de realitzar l'avaluació de l'eficàcia.
 • Control del seguiment de l'avaluació de l'eficàcia de les accions.
 • Vinculació de documentació associada i temaris o programes.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe de formació.
  • Registre d'assistència per signar.
  • Exportació de tota la informació de les accions formatives.
  • Filtrat per formador, avaluador, personal format, estat, entre dates, etc.

GESTIÓ DE DLT'S

 • Descripció completa de les Definicions de Lloc de Treball.
 • Definició de la formació acadèmica i complementària requerida.
 • Definició de les habilitats i experiència requerides.
 • Definició de tasques i responsabilitats.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Definició de Lloc de treball.
  • Llistat de Llocs de treball.

GESTIÓ D'EQUIPS

 • Completa gestió dels equips i instal.lacions.
 • Vinculació de documentació associada i fotos.
 • Definició d'aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals associats a l'equip.
 • Definició dels plans de manteniment preventiu.
 • Definició dels plans de calibratge.
 • Definició dels plans de verificació
 • Definició dels plans d'inspeccions reglamentàries.
 • Registre dels manteniment preventius realitzats.
 • Obertura i comunicació de fulls d'avaria, la seva comunicació via e-mail i el registre del manteniment correctiu realitzat.
 • Registre dels calibratges realitzats.
 • Registre de les inspeccions reglamentàries realitzades.
 • Assignació de costos de manteniment.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe d'equip.
  • Llistat d'equips.
  • Agenda de calibratge.
  • Agenda de manteniment preventiu
  • Agenda de manteniment correctiu.
  • Agenda de verificacions.
  • Agenda d'inspeccions reglamentàries.
  • Fulls de manteniment correctiu.
  • Exportació de tota la informació dels equips i agendes.
  • Filtrat per responsable, tipus d'equip, causes, estat, entre dates, etc.

INFORMES DE SEGUIMENT DEL SISTEMA

 • Dashboard inicial amb:
  • Agenda de totes les tasques relacionades en l'aplicació segregades per usuari i tema.
  • Accés directe a totes les tasques pendents.
  • Tasques desglossades per mòduls.
  • Semafor  d'identificació de l'estat de les tasques
 • Informe de revisió del sistema a mida.
  • Permet la creació d'informes globals o per sistema.
  • Recopilació automàtica de totes les dades de l'aplicació i volcat a l'informe.
  • Generació automàtica de gràfiques.
  • Permet la creació d'informes parcials
   • Entre dades
   • Per temes
  • Permet la creació d'Actes de seguiment.
 • Generació dels informes per pantalla o PDF.

ADMINSTRACIÓ DE L'APLICACIÓ

 • Personalització del layout (colors corporatius i logo de l'empresa)
 • Parametrització total dels menús desplegables de tots els mòduls.
 • Fàcil configuració de la seguretat d'accés a l'aplicació i als diferents mòduls.
 • Recuperació de la paraula de pas controlada per l'usuari.
 • Permet la definició diversos nivells d'autorització d'usuaris: Editors, supervisors, auditors i administradors. Per mòdul i per Site.
 • Seguretat reforçada per informació confidencial.
 • Registre de dades bàsiques dels clients.
 • Registre de dades bàsiques dels proveïdors.
 • Possibilitat de generar informes de seguiment del proveïdor sobre la base de les incidències assignades per a facilitar l'avaluació contínua dels proveïdors.

SEGURETAT DE L'APLICACIÓ

 • Nivell de seguretat 1: per mòdul, restriccions d'accés als usuaris per mòduls independents.
 • Nivell de seguretat 2: per usuari, restriccions d'accés o d'execució als usuaris.
 • Nivell de seguretat 3: per registre, possibilitat de crear registres privats, només accessibles a llistes de distribució personalitzades.
 • Nivell de seguretat 4: per responsabilitat, restriccions d'eliminació de registres a l'usuari amb responsabilitat superior en una tasca, o a l'administrador del sistema. Per exemple, una tasca assignada a una reclamació de client no pot ser eliminada pel responsable de la tasca però si pel responsable de la reclamació. La reclamació de client no pot ser eliminada pel responsable de la reclamació però si per l'administrador del mòdul (superusuari).
 • Servidor segur.