Cargando

CONDICIONS D'US

CONTRATO DE LICENCIA DE USO PARA USUARIO FINAL (Versión 31/01/2014)

L'usuari ha d'emplenar adequadament el formulari de registre per gaudir dels beneficis de ser usuari registrat.

En utilitzar aquest programa l'usuari accepta tots els termes i condicions d'aquest contracte. L'usuari accepta i reconeix que aquest contracte té els mateixos efectes que un contracte per escrit, negociat i signat per vostè. Si vostè no està d'acord, no utilitzi aquest programa.

Amb l'acceptació de les presents condicions el CLIENT reconeix que:

I. Està interessat en contractar els serveis recollits en l'Annex III del present contracte oferts per ADD WORK SYSTEMS S.L ..

II. ADD WORK SYSTEMS S.L. és titular la propietat intel·lectual i dels drets d'explotació del PRODUCTE, la descripció del qual figura en l'ANNEX I del present contracte.

III. Coneix les funcionalitats bàsiques de l'esmentada aplicació i la considera adequada a les seves necessitats, pel que està interessat en obtenir d'ADD WORK SYSTEMS S.L. una llicència d'ús de la mateixa, i ADD WORK SYSTEMS S.L. està interessada en llicenciar el seu ús.

IV. Que d'acord amb els expositius precedents, el CLIENT ha convingut en la formalització del present contracte de llicència d'ús d'aplicacions informàtiques, en mode SaaS (sigles de Programari as a Service), i serveis complementaris, que es regirà pel que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, Codi Civil i Codi de Comerç, i de manera especial per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE

1.1 Aquest contracte té per objecte la regulació de la cessió per part de ADD WORK SYSTEMS S.L. al CLIENT de la llicència d'ús en mode SaaS de l'aplicació informàtica TIME TO Quality® (d'ara endavant denominada el PRODUCTE) i la prestació dels corresponents serveis complementaris, així com les obligacions que com a contrapartida a aquesta cessió assumeix el CLIENT.

En el present contracte, s'entén per mode SaaS l'accés a l'aplicació TIME TO Quality® a través d'Internet.

1.2 Els serveis que ADD WORK SYSTEMS S.L. prestarà al CLIENT es presten d'acord amb les condicions recollides en el present document i en els seus annexos.

1.3 La llicència del PRODUCTE és una llicència d'ús temporal, no exclusiva i intransferible de conformitat amb el que s'exposa en el present contracte. Els serveis objecte del present contracte només podran ser utilitzats pel CLIENT, per als fins assenyalats en el present contracte, quedant expressament prohibit transferir, arrendar o vendre l'ús dels mateixos, ni efectuar qualsevol altre acte de disposició diferent al que expressament autoritzat, ja sigui de forma temporal o permanent, gratuïta o onerosa.

1.4 Tota la relació contractual entre ADD WORK SYSTEMS S.L. i el CLIENT està regida pel present Contracte i els seus annexos, que constitueixen els únics documents contractuals vàlids, amb expressa exclusió de qualsevol altra comunicació o document anterior a la seva signatura.

SEGONA.- ABAST I LÍMITS DE LA LLICÈNCIA

2.1 L'àmbit geogràfic de la present llicència és global.

2.2 L'ús autoritzat per aquesta llicència a través de nom d'usuari i contrasenya, permet al CLIENT la utilització i accés al PRODUCTE, així com als serveis complementaris recollits en el present contracte.

TERCERA ÚS, LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL PRODUCTE.

3.1 La instal·lació i posada en servei del PRODUCTE objecte del present contracte serà duta a terme per ADD WORK SYSTEMS S.L. un cop llegides i acceptades les condicions d'aquest contracte pel CLIENT.

3.2 La llicència d'ús del PRODUCTE que rep el CLIENT mitjançant el present contracte és intransferible, i no es podrà arrendar o vendre sense el previ consentiment de ADD WORK SYSTEMS S.L. atorgat per escrit.

3.3 Queda expressament prohibida la utilització del PRODUCTE llicenciat en condicions diferents a les dalt assenyalades, així com la utilització del programari a benefici de terceres empreses no licenciatarias.

QUARTA.- CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA

4.1 El CLIENT pagarà a ADD WORK SYSTEMS S.L., com a contraprestació pels serveis prestats i per la llicència d'ús del PRODUCTE les quantitats recollides a l'Annex III del present contracte.

4.2 ADD WORK SYSTEMS S.L. es reservés el dret a modificar anualment, i coincidint amb l'inici de l'any natural, les condicions econòmiques de l'ANNEX III.

CINQUENA.- PERFECCIONAMENT I DURADA DEL CONTRACTE

5.1.El present contracte quedarà perfeccionat un cop sigui acceptat pel CLIENT i entrarà en vigor el mateix dia de la seva acceptació.

5.2 La durada de la llicència serà d'1 (un) any des de l'acceptació del contracte, prorrogable automàticament per períodes iguals, excepte notificació prèvia en contra realitzada per qualsevol de les parts amb almenys 30 dies abans de la finalització de cadascuna de les pròrrogues.

SISENA. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PARTS

6. 1 DE L'CLIENT

6.1.1 - El CLIENT haurà de fer un ús correcte del PRODUCTE, tal com es recull en l'annex II del present contracte, no comunicant les claus d'accés a terceres empreses sense el previ consentiment de ADD WORK SYSTEMS S.L ..

6.1.2 - El CLIENT haurà de complir amb l'obligació de pagament establerta en la clàusula tercera i l'annex III del present contracte.

6.1.3 El CLIENT haurà de disposar de les condicions tècniques i recursos necessaris per accedir als serveis contractats i que es detallen a l'Annex IV del present contracte.

6.1.4 El CLIENT ha de comunicar les condicions d'aquest acord a tota persona per ell emprada o sota la seva direcció i control que hagi d'utilitzar el PRODUCTE.

6.1.5 El CLIENT es compromet a seguir la resolució proposada pel servei de suport als problemes que puguin sorgir.

6.1.6 Si dins el període de vigència del contracte el CLIENT desitja resoldre el mateix, haurà de satisfer les quotes restants i degudes fins a complir al període de validesa del contracte, és a dir, 1 (un) any.

6.2 D'ADD WORK SYSTEMS S.L.

6.2.1 La responsabilitat de ADD WORK SYSTEMS S.L. es limita al compliment de les seves obligacions segons el present contracte.

6.2.2 ADD WORK SYSTEMS S.L. ha de fer efectiu l'accés del CLIENT al PRODUCTE, mitjançant la concessió d'un identificador i una contrasenya per usuari.

6.2.3 ADD WORK SYSTEMS S.L. es compromet a assegurar l'ús pacífic del PRODUCTE i a no interrompre o amonestar la utilització del mateix, excepte pels motius pactats en el contracte o per les causes de resolució acordades en el mateix.

6.2.4 En cap cas, ADD WORK SYSTEMS S.L. respondrà davant el CLIENT o tercers, per danys indirectes, imprevistos, especials o accidentals, pèrdua de beneficis o falta de guanys que es puguin ocasionar.

6.2.5 ADD WORK SYSTEMS S.L. no serà responsable dels possibles efectes negatius o danys que el PRODUCTE pugui produir sobre el maquinari o programari del CLIENT, en aquells casos en què aquest últim no respecti els procediments d'utilització propis del PRODUCTE.

6.2.6 ADD WORK SYSTEMS S.L. no es fa responsable dels danys directes o indirectes, conseqüents de la utilització o impossibilitat d'utilització de l'aplicació, inclosa la pèrdua de dades que es produïssin amb ocasió o en relació amb l'ús de PRODUCTE.

La responsabilitat màxima i per qualsevol concepte d'ADD WORK SYSTEMS S.L. estarà limitada a les quotes satisfetes pel CLIENT, des del moment de perfecció del contracte i pertanyents a l'últim període de 12 (dotze) mesos, per la llicència d'ús del PRODUCTE.

6.2.7 ADD WORK SYSTEMS S.L. garanteix al CLIENT el funcionament substancial i el bon estat operacional del PRODUCTE.

6.2.8 ADD WORK SYSTEMS S.L. garanteix el bon funcionament del PRODUCTE. Però no garanteix que el funcionament del mateix no sigui interromput, ni que les prestacions del programa siguin les que en opinió del Client haguessin de complir-se. En cas de contenir l'aplicació algun error ADD WORK SYSTEMS S.L. es compromet a solucionar al més aviat de temps possible.

6.2.9 L'ús del PRODUCTE queda sota l'absoluta responsabilitat del CLIENT. Els productes informàtics de ADD WORK SYSTEMS S.L. estan dirigits a professionals que, sota la seva pròpia responsabilitat, assumeixen les interpretacions i càlculs proporcionats pels productes.

Per tant, ADD WORK SYSTEMS S.L. no es compromet ni es responsabilitza amb cap persona o entitat respecte a qualsevol perjudici suposadament provocat per l'ús o per falta d'ús del programa, tant directament com indirectament, incloent interrupcions de treball, pèrdues de dades, pèrdues econòmiques o pèrdues de guanys previstos com resultat de la utilització del programa.

SETENA.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ DEL SOFTWARE

7.1 ADD WORK SYSTEMS S.L. ostenta tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el PRODUCTE i sobre els productes i serveis del present contracte. La signatura del present contracte no suposa més que l'atorgament d'una llicència d'ús temporal limitada al temps que duri la relació contractual en els termes pactats.

7.2 El PRODUCTE definit en aquest contracte així com la seva documentació preparatòria, actualitzacions, documentació tècnica, manuals d'ús i noves versions, són d'exclusiva titularitat de ADD WORK SYSTEMS S.L. i es troben protegides mitjançant els drets d'autor pel que disposa el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual aprovat per RD Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril i legislació en matèria de propietat industrial i de Competència que li sigui d'aplicació

7.3 En cas de violació de l'esmentada legislació, o de qualsevol altra que impedís o limités els legítims drets de ADD WORK SYSTEMS S.L. aquesta podrà exercir totes les accions estimi convenients en defensa dels seus interessos.

7.4 El CLIENT, en cap cas, podrà reproduir, distribuir, comunicar públicament o transformar els serveis contractats, ni tan sols quan aquests actes siguin necessaris per a la utilització dels mateixos pel CLIENT. Si és el cas, el CLIENT haurà de comunicar tal necessitat a ADD WORK SYSTEMS S.L. perquè realitzi les operacions necessàries. Especialment, queda prohibit imprimir, copiar, arxivar o guardar els diferents codis que pertanyin a la programació de l'aplicació, així com qualsevol altra reproducció o transformació innecessàries per al desenvolupament de les activitats per a les que el CLIENT hagi sol·licitat la contractació temporal de la llicència d'ús.

7.5 En cas de violació dels drets deferits, ADD WORK SYSTEMS S.L. podrà procedir a la immediata cancel·lació de la llicència concedida, la qual no cancel·lació suposi obligació per part de ADD WORK SYSTEMS S.L. de restitució del preu pagat per la llicència d'ús.

7.6 ADD WORK SYSTEMS S.L. garanteix al CLIENT contra tot problema de caràcter legal que pogués ocasionar un tercer amb relació a la propietat o dret d'autor sobre el producte llicenciat i que és objecte del present contracte.

VUITENA. SERVEIS COMPLEMENTARIS

8.1 SERVEI DE SUPORT

8.1.1 El CLIENT té dret a disposar d'un servei de suport destinat a resoldre els dubtes que puguin sorgir al personal del CLIENT sobre l'ús i funcionament del PRODUCTE, mitjançant correu electrònic.

8.1.2 Aquest servei serà realitzat per ADD WORK SYSTEMS S.L. sempre que el client tingui el corresponent contracte de manteniment en vigor.

8.1.3 L'horari hàbil del departament de suport i atenció al client serà el següent: Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 h i de 15:00 a 18:00 h i divendres de 08:00 a 15:00 h.

8.1.4 La direcció de correu electrònic destinada a aquest servei és soporte@timetoquality.com

8.2 SERVEI DE GARANTIA.

S'entén per Servei de Garantia les activitats del personal tècnic de ADD WORK SYSTEMS S.L. encaminades a la resolució en el menor termini possible de les anomalies i errors que es poguessin detectar en el funcionament del PRODUCTE.

8.3 SERVEI DE FORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA.

ADD WORK SYSTEMS S.L. formarà al personal del CLIENT en l'ús del PRODUCTE, prèvia acceptació d'un pressupost (si n'hi ha) i acord entre les parts sobre dates, horaris i llocs de prestació del servei de formació.

NOVENA. MANTENIMENT

9.1 Els serveis que ADD WORK SYSTEMS S.L. ofereix al CLIENT en concepte de manteniment són els següents:

  • SERVEI DE SUPORT
  • SERVEI D'ASSISTÈNCIA POST VENDA PER ARRANJAMENT D'INCIDÈNCIES
  • SERVEI DE MILLORES I ACTUALITZACIONS

La resta dels serveis que ADD WORK SYSTEMS S.L. presti al CLIENT es regiran pel seu propi contracte específic, independent de les condicions d'aquest, constituint els SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA ADDICIONAL.

9.2 El servei de suport es regirà pel que estableix la clàusula 8.1 del present contracte.

9.3 SERVEI D'ASSISTÈNCIA POST VENDA PER ARRANJAMENT D'INCIDÈNCIES.

S'entén per Servei d'ASSISTÈNCIA POST VENDA D'ARRANJAMENT D'INCIDÈNCIES les activitats encaminades a la resolució de les anomalies que es poguessin detectar en el funcionament del PRODUCTE, sempre que aquestes anomalies no hagin estat causades per manipulació en els equips i / o programes per part de personal aliè a ADD WORK SYSTEMS SL i que no hagin pogut ser resoltes mitjançant la utilització del servei de suport. El CLIENT ha de comunicar les anomalies que es puguin produir d'acord amb el següent procediment:

El CLIENT definirà exactament el problema de programari detectat i ho comunicarà per escrit, mitjançant l'enviament d'un mail a soporte@timetoquality.com.
El CLIENT proporcionarà l'assistència que li sigui necessària a ADD WORK SYSTEMS S.L. per duplicar, corregir i / o documentar el problema detectat, proporcionant descripcions i realitzant proves sobre el PRODUCTE, en la forma en què ADD WORK SYSTEMS S.L. ho sol·liciti.
Seguits aquests passos, ADD WORK SYSTEMS S.L. respondrà per mail en un termini no superior a 72 hores, informant del termini estimat pels tècnics de ADD WORK SYSTEMS S.L. per solucionar el problema detectat.

9.4 SERVEI DE MILLORES I ACTUALITZACIONS.

Durant el període de vigència d'aquest contracte, ADD WORK SYSTEMS S.L. actualitzarà automàticament i proporcionarà gratuïtament al CLIENT les últimes millores i actualitzacions de TIME TO QUALITY ®, segons es vagin alliberant.

DESENA.- Protecció de dades

10.1 En virtut de la present clàusula, ADD WORK SYSTEMS S.L. com a encarregat de el tractament, es compromet a accedir a les dades de caràcter personal que el CLIENT, responsable de l'tractament, de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), quan l'accés sigui necessari per a la prestació dels serveis objecte d'aquest contracte.

10.2 ADD WORK SYSTEMS S.L. únicament tractarà les dades de caràcter personal d'acord amb les instruccions de CLIENT, no les aplicarà o utilitzarà amb una finalitat diferent a l'previst i no els comunicarà a tercers, excepte obligació legal o aquells prestadors vinculats a les parts que actuïn com Encarregats de Tractament.

10.3 ADD WORK SYSTEMS S.L. està obligat a adoptar i implementar les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. En aquest sentit, ADD WORK SYSTEMS S.L. es compromet a garantir les mateixes mesures de seguretat que té establertes el CLIENT.

10.4 Un cop complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal seran destruïdes o retornades a CLIENT a l'igual que qualsevol suport o document en què consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament.

 

ONZENA.- RESPONSABILITAT

11.1 ADD WORK SYSTEMS S.L. no assumeix cap responsabilitat davant el CLIENT ni davant de tercers que no sigui la deguda directament a la seva pròpia negligència greu o dol.

11.2 Els equips informàtics del CLIENT hauran de complir els requisits tècnics i operatius que s'indiquen en l'Annex IV del present contracte. ADD WORK SYSTEMS S.L. no respondrà dels danys, perjudicis i / o efectes negatius que el CLIENT, els seus equips de maquinari o components programari puguin patir com a conseqüència de l'ús dels serveis contractats, la inadequació dels seus equips informàtics als indicats requisits, ni tampoc respondrà pel mal ús que el CLIENT faci del PRODUCTE.

11.3 En la màxima mesura permesa per la Legislació espanyola, excepte pel que fa a les obligacions expressament assumides per ADD WORK SYSTEMS SL, aquest no es responsabilitzarà en virtut d'aquest contracte, pels danys i perjudicis que, globalment, excedeixin les quantitats pagades pel CLIENT i corresponents als pagaments efectuats en l'any en curs de vigència del contracte, per llicència d'ús del PRODUCTE i als serveis complementaris.

11.4 De la mateixa manera, ADD WORK SYSTEMS S.L. no es responsabilitzarà en cap cas de danys i perjudicis derivats de circumstàncies especials, incidentals, exemplars o punitius ni de danys indirectes o emergents, inclusivament, a títol enunciatiu, aquells que es derivin d'interrupció de negoci, lucre cessant o beneficis o estalvis no realitzats , fins i tot encara ADD WORK SYSTEMS SL hagi estat notificat de la possibilitat d'aquests danys.

DOTZENA. CONFIDENCIALITAT

12.1 Ambdues parts s'obliguen a guardar la més absoluta confidencialitat sobre el contingut del present contracte, així com sobre les dades, circumstàncies de saber fer, als quals poguessin tenir accés com a conseqüència dels tractes previs, atorgament, subscripció, execució del present contracte, així com amb posterioritat a la finalització del mateix.

12.2 Per tal d'aconseguir el fidel compliment del compromís assumit en el paràgraf anterior, ambdues parts declaren disposar de les mesures de seguretat, físiques i organitzatives, suficients per a això, i s'obliguen a cursar les instruccions oportunes a les persones que directament o indirectament manegen la referida informació.

12.3 ADD WORK SYSTEMS S.L. es compromet a que tots els seus empleats o col·laboradors externs que pugui subcontractar amb la finalitat de treballar en aquest projecte signin un document acceptant les esmentades exigències de confidencialitat.

12.4 Aquest acord de confidencialitat tindrà una durada indefinida i seguiran en vigor 1 (un) any una vegada extingit, per qualsevol causa, el present contracte.

TRETZENA. RESOLUCIÓ

13.1 Les condicions contractuals s'extingiran per l'acabament de les mateixes d'acord amb la clàusula quarta del present contracte, per les causes generals establertes en la llei i per l'incompliment de les obligacions contingudes en el present contracte.

13.2 S'entén que el CLIENT incorre en incompliment determinant de la resolució de les presents condicions contractuals si:

a) Utilitza el servei per a fins diferents dels especificats en aquest contracte, transfereix o revela l'PRODUCTE o una altra informació que sigui propietat exclusiva de l'ADD WORK SYSTEMS S.L. o còpia o modifica la mateixa.

b) El CLIENT cedeix o intenta cedir a tercers tots o part dels seus actius inclosos els drets i obligacions que li corresponen en virtut d'aquest contracte.

c) Es produeix una vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial de ADD WORK SYSTEMS S.L. per part del CLIENT.

d) Es produeix un incompliment dels deures de confidencialitat per part del CLIENT.

e) El CLIENT no compleix amb la seva obligació de pagament.

f) El CLIENT ha incomplert una altra estipulació substancial de les presents condicions contractuals.

13.3 En resoldre el present contracte, cessarà immediatament el dret de CLIENT a usar el PRODUCTE, així com els serveis complementaris oferts en virtut d'aquest acord.

13.4 La resolució del present contracte no eximeix del compliment de les obligacions pendents de cada part envers l'altra part i amb tercers, ni limitarà l'exercici de les accions que de qualsevol forma que es refereixen a qualsevol de les parts.

CATORZENA. EFECTES DE LA CANCEL·LACIÓ DE LA LLICÈNCIA

14.1 En el supòsit que per qualsevol dels motius reflectits en el contracte s'arribés a cancel·lar la llicència d'ús de l'aplicació, com a conseqüència de la cancel·lació de la llicència sobre el PRODUCTE, ADD WORK SYSTEMS S.L. impedirà l'accés del CLIENT als serveis contractats, anul·lant l'identificador i la clau d'accés concedida. En aquest cas, ADD WORK SYSTEMS S.L. subministrarà al client còpia en format PDF de la totalitat dels informes generables des de l'aplicació i conservarà les dades un màxim de 6 mesos. Després d'aquest període es procedirà a la seva destrucció.

QUINZENA.- LLEI APLICABLE I FUR

Les parts contractants se sotmeten, en cas de litigi, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa del seu propi fur i domicili. Les despeses i costes de tot ordre, tant judicials com extrajudicials, que es puguin derivar de l'incompliment d'aquest contracte per alguna de les parts, seran de compte i càrrec de la infractora.

ANNEX I

CARACTERÍSTIQUES TÈCNICAS DE PRODUCTE

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMARI I SERVEIS

1- Software de Gestió

1.1.- TIME TO Quality® (Versió web 2014) amb les funcionalitats vigents publicades al web www.timetoquality.com

2.- Mesures de protecció:

2.1.- Alimentació elèctrica redundant suportada amb SAIs i grups electrògens. En el disseny de les instal·lacions elèctriques s'ha contemplat un grau de redundància d'equips, afegint-li una sèrie d'elements alternatius com ara sistemes de by-pass, transferències de càrregues critiques sense talls de tensió, aïllament galvànic, xarxa equipotencial de terra, etc. , que permeten assegurar un nivell de disponibilitat elèctrica molt elevat per als equips allotjats.

2.2.- Climatització controlada. El sistema de climatització mitjançant equips autònoms que asseguren uns nivells de temperatura i humitat òptims per al funcionament dels servidors.

2.3.- Serveis de Backup. El sistema realitza backup automàticament de la informació escollida pel client i les cintes s'emmagatzemen en els armaris ignífugs per a emmagatzematge de suports magnètics segons norma S120DIS (resistència al foc durant 2 hores) ubicats en una cambra cuirassada. Característiques: Backup incremental diari. Full backup mensual.

2.4.- Firewall avançat

ANNEX II

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE L'APLICACIÓ TIME TO Quality® - A MANERA SaaS

1. Ús.

1.1. L'ús de l'aplicació TIME TO Quality® se subjectarà a les condicions que es detallen a continuació i al contracte signat entre el CLIENT i ADD WORK SYSTEMS S.L .. En cas de discrepància entre ambdós documents és aplicable el contracte.

1.2. El CLIENT només pot fer ús del PRODUCTE per al seu propi benefici. El CLIENT mai subrogarà el PRODUCTE per al seu ús a tercers, ni tan sols empreses del seu mateix grup, sense el previ consentiment per escrit del ADD WORK SYSTEMS S.L ..

1.3. Amb el present contracte es pretén aconseguir el següent objectiu: Unes bones relacions mercantils entre ADD WORK SYSTEMS S.L. i el CLIENT on per una banda el CLIENT es beneficiés de l'ús d'una bona eina de gestió mentre que a contraprestació, ADD WORK SYSTEMS S.L. es beneficiés d'això econòmicament.

2. Accessibilitat.

2.1. El CLIENT podrà utilitzar el PRODUCTE a través d'accés remot via Internet, mitjançant la utilització d'un identificador i una contrasenya lliurada per ADD WORK SYSTEMS S.L., 24 hores al dia i 7 dies a la setmana.

2.2. ADD WORK SYSTEMS S.L. no es responsabilitza, en cap cas, pels danys causats al CLIENT amb ocasió de la no disponibilitat del servei quan això es degui a causes alienes a la seva voluntat.

3. Condicions tècniques.

3.1. assistència tècnica

ADD WORK SYSTEMS S.L. ha habilitat la següent adreça de correu electrònic: soporte@timetoquality.com perquè el CLIENT pugui realitzar, durant la vigència del present contracte, totes les consultes consideri oportunes en relació a l'ús i funcionament del PRODUCTE.

3.2. Aquest servei estarà disponible de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores ininterrompudament amb excepció dels dies festius nacionals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya i festes locals de Barcelona.

3.3. ADD WORK SYSTEMS S.L. es reserva el dret a modificar la seva aplicació, introduint-millores, encara que això impliqui modificar les condicions tècniques mínimes per accedir-hi.

4. Mesures de seguretat.

4.1. ADD WORK SYSTEMS S.L. es reserva el dret a utilitzar diferents tecnologies de protecció per a la defensa de la integritat de la seva aplicació, així com per protegir els drets de propietat intel·lectual sobre la mateixa.

ANNEX III

CONDICIONS ECONÒMIQUES

1. Les condicions econòmiques, llevat de pacte particular diferent, correspondran a la tarifa anual vigent publicada al webwww.timetoquality.com

ANNEX IV

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CLIENT

1. Mode i control d'accés.

ADD WORK SYSTEMS S.L. controla l'accés a l'aplicació TIME TO Quality® a través d'un identificador i una contrasenya.

2. Configuració mínima de les màquines en què es vagi a fer ús del PRODUCTE

2.1. Maquinari:

Processador: Pentium II (Recomanable Pentium III o superior)
Memòria RAM: 64 MB (Recomanable 128 MB o superior)
Capacitat lliure de Disc Dur. 100 MB (Recomanable 500 MB o superior)
2.2. programari:

Sistema operatiu: Windows XP o superior
Internet Explorer 10 (Recomanable 11 o superior)
Mozilla Firefox 25 o superior
2.3. comunicacions:

Accés a internet via ADSL (Tipus d'ADSL en funció del nombre d'usuaris)