Cargando

Funcionalitats de Time To Quality

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES

 • Completa gestió de Reclamacions de Client, Incidències internes i Incidències de Proveïdor.
 • Vinculació de documentació associada.
 • Enfocament causa-efecte que permet assignar incidències amb impacte intern o a client a causes internes o de proveïdor.
 • Generació de reclamacions a proveïdors i la seva notificació per correu electrònic.
 • Registre de productes no conformes.
 • Obertura automàtica i traçabilitat d'accions correctives o preventives.
 • Planificació de tasques de tractament i seguiment, assignant responsables per tasca i comunicant la tasques als implicats via correu electrònic.
 • Assignació de costos globals i per tasca.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe d'incidència.
  • Llistat d'incidències.
  • Llistat de tasques d'incidències.
  • Informe de costos d'incidències.
  • Informe d'estadístiques creuades per efectes i causes.
  • Filtrat per client, proveïdor, causes, efectes, processos, sistemes, entre dates, etc.

GESTIÓ D'ACCIONS

 • Completa gestió de les accions correctives, preventives i de millora.
 • Vinculació documentació associada.
 • Permet l'associació d'incidències relacionades.
 • Assignació de causes de les accions.
 • Planificació de tasques d'implantació i seguiment, assignant responsables per tasca i comunicant les tasques als implicats via e-mail.
 • Assignació de costos globals i per tasca.
 • Registre del seguiment de l'avaluació de la eficàcia de les accions.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe d'acció
  • Llistat d'accions
  • Llistat de tasques d'accions
  • Informe de costos d'accions
  • Filtrat per estat, causes, origen, processos, sistemes, entre dates, etc.

GESTIÓ D'OBJECTIUS

 • Completa gestió dels objectius.
 • Vinculació de documentació associada.
 • Assignació d'accions per a la gestió dels programes dels objectius.
 • Assignació d'indicadors per a la gestió de les metes dels objectius.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe d'objectiu
  • Llistat d'objectius
  • Informe de costos d'objectius
  • Filtrat per responsable, estat, tipologia, processos, sistemes, entre dates, etc.

GESTIÓ D'INDICADORS

 • Completa gestió dels indicadors.
 • Vinculació de documentació associada.
 • Registre dels valors obtinguts.
 • Obertura automàtica d'accions davant desviacions dels valors obtinguts.
 • Permet la visualització immediata de gràfics d'evolució.
 • Definició de responsables de càlcul i seguiment.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe d'indicador.
  • Llistat d'indicadors.
  • Informe de seguiment d'indicadors.
  • Informe d'indicadors de sistema.
  • Filtrat per responsable de seguiment, responsable de càlcul, processos, sistemes, entre dates, etc.

GESTIÓ DE LA FORMACIÓ

 • Completa gestió del pla de formació i altres accions formatives addicionals.
 • Vinculació de documentació associada.
 • Permet assignar a una formació les persones que han de rebre-la i registrar qui l'ha rebut.
 • Avaluació de l'eficàcia de les accions formatives.
 • Assignació de tasques als formadors, i de les persones que han de realitzar l'avaluació de l'eficàcia.
 • Control del seguiment de l'avaluació de l'eficàcia de les accions.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe de formació.
  • Pla de formació.
  • Històric de formació.
  • Filtrat per formador, avaluador, personal format, estat, entre dates, etc.

GESTIÓ DE DPT'S

 • Descripció completa de les Definicions de Lloc de Treball.
 • Definició de la formació acadèmica i complementària requerida.
 • Definició de les habilitats i experiència requerides.
 • Definició de tasques i responsabilitats.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Definició de Lloc de treball.
  • Llistat de Llocs de treball.
  • Generació de l'organigrama.

GESTIÓ D'EQUIPS

 • Completa gestió dels equips.
 • Vinculació de documentació associada.
 • Definició d'aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals associats a l'equip.
 • Definició d'un complet programa de manteniment preventiu.
 • Definició d'un complet programa de calibratge.
 • Registre del manteniment preventiu realitzat.
 • Obertura i comunicació de fulls d'avaria, la seva comunicació via e-mail i el registre del manteniment correctiu realitzat.
 • Registre dels calibratges realitzats.
 • Assignació de costos de manteniment.
 • Possibilitat de generar múltiples informes:
  • Informe d'equip.
  • Llistat d'equips.
  • Agenda de calibratge.
  • Agenda de manteniment preventiu.
  • Llistat de manteniment correctiu.
  • Fulls de manteniment correctiu.
  • Informe de costos de manteniment.
  • Informe de temps invertit.
  • Filtrat per responsable, tipus d'equip, causes, estat, entre dates, etc.

SEGUIMENT DEL SISTEMA

 • Gestor de tasques pendents:
  • Agenda de totes les tasques relacionades en l'aplicació segregades per persona i tema
  • Generació opcional del llistat de tasques quan s'inicia l'aplicació.
  • Tasques filtrades per usuari.
  • Desglossades per mòduls.
  • Identifica en vermell les tasques retardades.
 • Informe de revisió del sistema.

ADMINSTRACIÓ DE L'APLICACIÓ

 • Parametrització total dels menús desplegables de tots els mòduls.
 • Fàcil configuració de la seguretat d'accés a l'aplicació i als diferents mòduls. Permet la definició d'usuaris, superusuaris i administradors.
 • Registre de dades bàsiques dels clients.
 • Registre de dades bàsiques dels proveïdors.
 • Possibilitat de generar informes de seguiment del proveïdor sobre la base de les incidències assignades per a facilitar l'avaluació contínua dels proveïdors.

SEGURETAT DE L'APLICACIÓ

 • Nivell de seguretat 1: per mòdul, restriccions d'accés als usuaris per mòduls independents.
 • Nivell de seguretat 2: per usuari, restriccions d'accés o d'execució als usuaris.
 • Nivell de seguretat 3: per registre, possibilitat de crear registres privats, només accessibles a llistes de distribució personalitzades.
 • Nivell de seguretat 4: per responsabilitat, restriccions d'eliminació de registres a l'usuari amb responsabilitat superior en una tasca, o a l'administrador del sistema. Per exemple, una tasca assignada a una reclamació de client no pot ser eliminada pel responsable de la tasca però si pel responsable de la reclamació. La reclamació de client no pot ser eliminada pel responsable de la reclamació però si per l'administrador del mòdul (superusuari).