Cargando

Tarifes

TIME TO QUALITY®

TARIFES DISPONIBLES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Tarifes * fins
31-12-2017

QUOTA D'ALTA
INICIAL

OPCIÓ QUOTA DE
1 PAGAMENT ANUAL

OPCIÓ QUOTES 
FRACCIONADES

Monousuari (1 usuari)

310 €

740 €

900 € a 4 quotes
trimestrals de 225 €

Multiusuari <25 usuaris (Micropime)

515 €

1235 €

1400 € a 4 quotes trimestrales de 350 €

Multiusuari > 25 usuaris (Pime)

775 €

1850€

2400 € a 4 quotes

trimestrales de 600 €

*IVA 21% no inclòs.

TARIFES DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE FORMACIÓ

Tarifes * fins el  31-12-2017

Curs de 4h "Bàsic(Per a usuaris)

Curs de 4h "Avançat(Per administradors; requereix haver realitzat el bàsic)

A les instal.lacione de
ADD WORK SYSTEMS
(fins a 6 usuaris per curs)

370 € / usuari

Als sgüents usuaris del mateix curs i empresa se'ls descomptarà el 50 % de la tarifa

370 € / usuari

Als sgüents usuaris del mateix curs i empresa se'ls descomptarà el 50 % de la tarifa

A les instal.lacione del
CLIENTE
(requereix d'una sala adequada)

495 € / curs /grup

Grups de fins a 10 persones
Desplaçaments no inclosos

495 € / curs /grup

Grups de fins a 10 persones
Desplaçaments no inclosos

*IVA 21% no inclòs.

Totes les xifres anteriors no inclouen l'I.V.A. aplicable en el moment de l'emissió de la factura, ni els costos per desplaçaments que es puguin produir. Les tarifes s'actualitzaran al final de cada any natural en relació a l'IPC anual publicat per l'Institut Nacional d'Estadística